BODE-SCIENCE-COMPETENCE


Aktuális
Sterillium - A kézfertőtlenítőszer, mely 1965 óta hű társunk
Büszkék vagyunk arra, hogy a Sterillium, a világ első alkoholos kézfertőtlenítőjének kifejlesztése egy magyar származású szívsebész professzor, Kalmár Péter nevéhez fűződik.
10 éves a HARTMANN tudományos kutató központja
10 év alkalmazott tudomány a fertőzések megelőzése és az infekciókontroll területén
KITÁR® Kórházi Infekciókontroll TÁmogató Rendszer
KITÁR a kórházi infekciókontroll támogató rendszer.

Adatkezelési tájékoztató (utolsó változtatás: 2019.04.10)

 

A HARTMANN-RICO Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8; cégjegyzékszám: 13-09-075962 a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Cégünk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a partnereink adatai a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak.

 

  1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei: HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8; cégjegyzékszám: 13-09-075962)
  2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei Paul Hartmann AG; Cím Paul Hartmann Strasse 12, 89522 Heidenheim, E-mail dataprotection@hartmann.info , Tel: +49 7321361902
  3. Vevőszolgálati vezető: Szabó Hedvig; cím: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8.; telefon: +36 23 530 916; fax; email:adatkezeles@hartmann.info
  4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama: Kezelt személyes adatok köre: szakmai partnerek eseténben név, elektronikus cím, munkahely neve, munkahely címe, szakterület, pecsét szám, szakdolgozói regisztrációs szám; nem szakmai partnerek esetén az emailen történő kapcsolatfelvétel során megadott adatok 
  • Adatkezelés jogalapja: A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  Az adatok megadás a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
  • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése
  • Adatkezelés időtartama: az utolsó megkereséstől számított 5 (öt) évig, ezt megelőzően visszavonásig
5. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is): Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
6. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban: Szerveren történő adattárolás, levelezési rendszer üzemeltetés és hírlevél szolgáltatás céljából: USERNET Informatikai Kft, Székhely: 1037 Budapest, Jeles u. 109
7. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai: Az utolsó megkereséstől számított 5 (öt) évig, ezt megelőzően visszavonásig
8. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
 
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

Hozzáférés joga:
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog:
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog:
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
a)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
b)   az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 
c)   az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 
d)   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 
e)   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
f)    a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 
a)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 
b)   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
c)   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
d)   az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog:
 
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Tiltakozáshoz való jog:
 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
 
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 
a)   észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 
b)   megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Adatbiztonság
 
Az Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során a mindenkor hatályos törvényben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja.
 
Az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó csak az lehet, aki/amely rendelkezik azokkal tárgyi, technikai, személyi feltételekkel, amelyek szavatolják az Adatkezelő által feldolgozásra átadott személyes adatok biztonságát.
 
A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.
 
Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.
 
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek:
 
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (Szabó Hedvig; cím: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8.; telefon: +36 23 530 916; email: adatkezeles@hartmann.info)
 
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

 

 

 

HARTMANN-RICO Hungária Kft.